CAMPING CARAVANING ELS ROURES SL verbindt zich ertoe de privacy van gebruikers die deze website en/of een van haar diensten gebruiken, te beschermen. Het gebruik van de website en/of een van de diensten aangeboden door CAMPING CARAVANING ELS ROURES SL impliceert de acceptatie door de gebruiker van de bepalingen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid en dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals hierin bepaald. Houd er rekening mee dat hoewel er links kunnen zijn vanaf onze website naar andere websites, dit Privacybeleid niet van toepassing is op de websites van andere bedrijven of organisaties waarnaar de website kan worden doorgestuurd. CAMPING CARAVANING ELS ROURES SL controleert de inhoud van websites van derden niet en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

Informatie over gegevensverwerking (Verordening (EU) 2016/679 en LO 3/2018)

Verwerkingsverantwoordelijke: CAMPING CARAVANING ELS ROURES SL
Fiscaal identificatienummer (NIF): B08783243
Adres: Avinguda El mariner, 34-36, 17864 Sant Pau de Segúries
E-mail: [email protected]
Doel van de verwerking: Het aanbieden, leveren en factureren van onze accommodatie- en restauratiediensten.
Juridische grondslag: Toestemming verkregen van de betrokkene bij het aanvragen van informatie; Uitvoering van het servicecontract bij contractering met ons.
Ontvangers: Gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om het doel van de verwerking te vervullen.
Rechten van individuen: Gegevenssubjecten hebben het recht om de rechten van toegang, rectificatie, beperking van verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en bezwaar uit te oefenen door hun verzoek naar ons adres te sturen.
Bewaartermijn van gegevens: Zolang de commerciële relatie duurt of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Klacht: Gegevenssubjecten kunnen contact opnemen met de AEPD om eventuele klachten in te dienen.
Aanvullende informatie: U kunt aanvullende en gedetailleerde informatie hieronder vinden in de “Privacyvragen.”

Privacyvragen

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD), bieden wij de volgende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens?

Identiteit: CAMPING CARAVANING ELS ROURES SL
NIF: B08783243
Adres: Avinguda El mariner, 34-36, 17864 Sant Pau de Segúries
Tel.: 972747000
E-mail: [email protected]

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de verstrekte informatie om onze accommodatie- en restauratiediensten te beheren.
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, zullen we uw gegevens verwerken om uw vraag te beheren.
We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over toekomstige promoties, aanbiedingen en andere commerciële acties als u al klant bent of, zo niet, wanneer u uw toestemming heeft gegeven in het desbetreffende gedeelte.
Bij toegang tot onze faciliteiten kan uw beeld worden vastgelegd door videobewakingscamera’s voor beveiligingsdoeleinden.
Als u een cv stuurt, zullen we de gegevens verwerken om de CV-database te beheren voor personeelsselectie.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang u gebruiker bent van onze diensten of informatie wilt ontvangen. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor promotionele doeleinden op elk moment door ons hiervan op de hoogte te stellen via [email protected]. Daarna bewaren we de gegevens gedurende de perioden die zijn vastgesteld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, die in het geval van boekhoud- en belastingdocumentatie voor commerciële doeleinden 6 jaar zullen zijn volgens artikel 30 van het Handelswetboek, en voor belastingdoeleinden 4 jaar volgens artikelen 66 tot 70 van de Algemene Belastingwet.
Beelden vastgelegd door het videobewakingssysteem worden gedurende één maand bewaard.
In het geval van cv’s worden de gegevens gedurende één jaar bewaard.
Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Voor het beheer van de contractuele relatie met de betrokkene baseren we de verwerking van gegevens op de uitvoering van het contract of binnen het kader van de precontractuele relatie.
Voor het verzenden van commerciële informatie baseren we de verwerking op uw toestemming. Als u echter al onze klant bent, kunnen we u informatie sturen over onze producten en diensten, altijd met een eenvoudig en gratis middel om u af te melden, in overeenstemming met artikel 21.2 van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.
Wat betreft informatie die wordt verzonden door personen jonger dan 14 jaar, is het een essentiële voorwaarde dat dit gebeurt met toestemming van de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige, zodat persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Zo niet,

dan moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt?

Gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om het doel van de verwerking te vervullen.

In het geval van een promotie of loterij kunnen de gegevens van de winnaars wel worden gepubliceerd op onze website en sociale netwerken ter bevordering van onze activiteiten.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te verkrijgen of wij al dan niet zijn persoonsgegevens verwerken.
Gegevenssubjecten hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en de rectificatie van onjuiste gegevens te verzoeken of, indien van toepassing, de verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
In bepaalde omstandigheden kunnen gegevenssubjecten verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
Gegevenssubjecten hebben ook het recht op overdraagbaarheid van hun gegevens.
Iedere betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, dat rechtsgevolgen voor hem of haar heeft of hem of haar op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt.
Tot slot hebben gegevenssubjecten het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Door ons een schriftelijk verzoek te sturen, samen met een kopie van een identificatiedocument, naar ons fysieke of e-mailadres.

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die we verwerken, komen van de betrokkene, die garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens waar zijn en zich verantwoordelijk stelt voor het communiceren van eventuele wijzigingen. Gegevens gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht om de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Welke gegevens verwerken we?

De categorieën gegevens die we kunnen verwerken, zijn:

Identificatiegegevens
Post- of e-mailadressen
Gegevens van transacties van goederen en diensten
In het geval van het videosurveillance-systeem:

Beeld
In het geval van cv’s, ook:

Persoonlijke kenmerken
Academische en professionele informatie
De gegevens zijn beperkt, omdat we alleen de noodzakelijke gegevens verwerken voor het leveren van onze diensten en het beheren van onze activiteit.

Gebruiken we cookies?

Zie ons cookiebeleid.

Gebruikers kunnen hun browser configureren om op de hoogte te worden gesteld van het gebruik van cookies en om het gebruik ervan te voorkomen.

Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe?

We passen de beveiligingsmaatregelen toe die zijn vastgesteld in artikel 32 van de AVG. Daarom hebben we de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor het risico van de gegevensverwerking die we uitvoeren, met mechanismen die ons in staat stellen de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van de systemen en verwerkingsservices te waarborgen.

Enkele van deze maatregelen zijn:

Informatie over de beleidsregels voor gegevensverwerking aan het personeel.
Regelmatige back-ups.
Toegangscontrole tot gegevens.
Regelmatige verificatie-, evaluatie- en beoordelingsprocessen.