Assegurança de Cancel·lació de Reserves

RESUM COBERTURES DE LA PÒLISSA PER CANCEL·LACIÓ I INTERRUPCIÓ DE RESERVA:

ASSEGURANÇA TEMPORAL DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES
(El suplement per contractar aquesta assegurança el trobareu directament a l’hora de fer una reserva online. També el podeu demanar si feu la reserva per telèfon o e-mail).

T’has posat malalt? has sufert un accident? t’han d’operar? estàs embarassada? No passa res… un any més, els nostres clients podran beneficiar-se de la tranquilitat de contractar una pòlissa de Cancel·lació amb la seva reserva (del grup CATALANA OCCIDENTE).

Si el client contracte aquesta assegurança, li permetrà cancel·lar la reserva fins el mateix dia de l’arribada i es fa la devolució del 100% de l’import abonat fins el moment. També està cobert en cas d’haver d’interrompre l’estada contractada per alguns dels motius esmentats en aquest document. 

Import de l’assegurança (en funció de l’import total de la reserva):

  • Reserves fins a 500 € d’import global: 35 € prima
  • Reserves fins a 1000 € d’import global: 46 € prima
  • Reserves fins a 2000 € d’import global: 58 € prima
  • Reserves fins a 3000 € d’import global: 68 € prima


Reserveu amb tranquil·litat i si és necessari anul·lar la reserva per una de les causes justificades i estipulades en les clàusules del contracte, us retornarem els diners pagats per la reserva.

Els successos que donen lloc al reemborsament de despeses són els que s’indiquen a continuació sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la realització de la reserva i que afectin directament l’assegurat:

Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l’embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d’òrgan de l’assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o acompanyant inscrit en la reserva, o quarantena mèdica que afecti l’assegurat.

L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau, pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, nets, netes, cunyats, gendres, nores, sogres o parelles de fet.

L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.Als efectes de la cobertura de l’assegurança, s’entén per:

Als efectes de la cobertura de l’assegurança, s’entén per:

Malaltia greu de l’assegurat, l’alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que obligui el malalt a fer llit i que li impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o privada.

Accident greu de l’assegurat, tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’accidentat, les conseqüències del qual li impedeixin el desplaçament normal del seu domicili habitual.

Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones citades, diferents de l’assegurat, s’entén com a greu quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort imminent.

Queden excloses les conseqüències de malaltia o d’accident sobrevingudes amb anterioritat a la data d’efecte de l’assegurança o les que siguin de malalties preexistents.

Queda    exclosa    la    cancel·lació    de    la     reserva     a     conseqüència     de malalties infectocontagioses o epidèmies de qualsevol tipus, inclosa la infecció directa del COVID-19, així com qualsevol cancel·lació derivada de restriccions o suspensions decretades per les autoritats civils o militars a causa de les citades malalties, epidèmies inclòs el COVID-19.

Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l’habitatge de l’assegurat.

La residència habitual i/o secundària de l’assegurat.

El local professional en què l’assegurat exerceixi una professió liberal o en sigui l’explotador directe (gerent).

I que necessàriament impliquin la presència de l’assegurat.

Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no existeixi comunicació verbal o escrita.

Garantia 4: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre d’una mesa electoral

Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la continuació del seu viatge. S’exclouen tots els actes terroristes

Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l’assegurat a iniciar o prosseguir el seu viatge.

Garantia 7: Per avaria o accident del vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge (únicament cobert al viatge amb destinació Càmping el dia de l’entrada). 

Queda limitada aquesta cobertura a factura de reparació de vehicle superior a 600 € i/o un període de reparació acreditat pericialment superior a 8 hores.

Garantia 8: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.

FRANQUICIA: Serà d’aplicació per cada sinistre una franquicia corresponent al 10% del sinistre, amb un mínim de 70 euros.

Aquesta pòlissa té una carència de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones més grans de 70 anys.

Aquesta pòlissa no cobreix la cancel·lació o interrupció de la reserva a conseqüència de malalties o defuncions dels animals de companyia acompanyants.

Aquest fullet compleix una funció totalment orientativa i en cap cas no es pot considerar com a definidor de les garanties contractades ni dels seus límits.

A tenir en compte:

  • L’import de l’assegurança no és retornable.
  • Al fer la reserva, és imprescindidble donar les dades dels vostres acompanyats, en cas contrari, aquests no estarien coberts (el càmping contactarà amb el client si falten dades adicionals per la companyia).
  • No atorga cobertura als titulars de l’assegurança majors de 70 anys. 
  • La pòlissa té una carència de 30 dies (per reserves amb menys de 30 dies d’antel·lació, el sistema online ja no ofereix la seva contractació).
  • Franquícia: Serà d’aplicació per cada sinistre una franquícia corresponent al 10% del sinistre, amb un mínim de 70 euros.

RESERVA ARA AMB TOTAL TRANQUIL·LITAT!